Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Διαδικασίες Υδροδότησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης Υδροδότησης νέας μονοκατοικίας – οικοδομής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:


1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
2. Τίτλο ιδιοκτησίας ή Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας
3. Άδεια ανέγερσης οικοδομής
4. Τοπογραφικό Διάγραμμα
5. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος
6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.
7. Σχέδιο διάταξης των υδρομέτρων (Αφορά οικοδομή)
8. Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης Υδροδότησης διαμερίσματος νέας οικοδομής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα: 

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
2. Τίτλο ιδιοκτησίας ή Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας
3. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος
4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.
5. Σχέδιο διάταξης των υδρομέτρων με το όνομα του Ιδιοκτήτη του διαμερίσματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης Υδροδότησης οικοπέδου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:


1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
2. Τίτλο ιδιοκτησίας ή Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας
3. Άδεια ανέγερσης οικοδομής
4. Τοπογραφικό Διάγραμμα
5. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος
6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.

Σημ: Δεν υδροδοτούνται οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεμάχια εκτός σχεδίου αν δεν έχει προσκομισθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά Μεταβίβασης υδροληψίας του ακινήτου στον νέο ιδιοκτήτη η τον ενοικιαστή

Δικαιολογητικά Νέου Ιδιοκτήτη

1. Αίτηση μεταβολής που παρέχεται από την Υπηρεσία
2. Τίτλο ιδιοκτησίας ή Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας
3. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος
4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.
5. Εξόφληση τυχόν χρεών παλιάς υδροληψίας
6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
7. Την ένδειξη από το υδρόμετρο (τα μαύρα νούμερα)
8. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Δικαιολογητικά Ενοικιαστή

1. Αίτηση μεταβολής που παρέχεται από την Υπηρεσία
2. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.
4. Μισθωτήριο συμβόλαιο από το TAXIS
5. Άδεια λειτουργίας καταστήματος (Αφορά επαγγελματική χρήση)
6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
7. Την ένδειξη από το υδρόμετρο (τα μαύρα νούμερα)
8. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη που παρέχεται από την Υπηρεσία

Η μεταβολή θα γίνεται μόνο με την παρουσία του ιδιοκτήτη ή με την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.