Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

6η/2022 Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

6ης /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 & ώρα 19:00 μ.μ. Πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια»,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

 

Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους»

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & κος Τσερανίδης Νεκτάριος Προϊστάμενος Οικονομικής Διοικητικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

 ΘΕΜΑ 2ο: «Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη της επιχείρησης στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/10, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση αιτήματος δαπάνης για την πληρωμή πρόσθετου τέλους και πρόσθετης επιβάρυνσης ασφαλιστικών εισφορών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Ανατροπή πιστώσεων που έχουν διατεθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2022 λόγω αναμόρφωσής του»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών πάγιου χαρακτήρα και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον   προϋπολογισμό έτους 2022 μετά από αναμόρφωση».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Προχώματος Δήμου Χαλκηδόνος» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», την υπ’ αριθμ. 156 - 16/2/2022 (ΑΔΑ: Ψ15ΠΟ46ΜΤΛ6-ΔΔ0 ) απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», την υπ’ αριθμ. 8528/2021 - 2/3/2022 (ΑΔΑ: 64ΡΤ46ΜΤΛ6-ΟΥΞ ) απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Αιτήματος δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου «Kάλυψη Διοικητικού κόστους του φορέα (ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ) στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2022 μελέτης για την ʺΠροµήθεια Ειδών Ένδυσης Προσωπικού" έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2022 μελέτης με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών σύνταξης μελετης για προσδιορισμό Χρηματοοικονομικού κόστους Υπηρεσιών Ύδρευσης ʺ και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τηνʺΔιενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ." και ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση γενομένων δαπανών μηνών Απριλίου Μαΐου 2022»(Μη ψηφιση θεματος)

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2697/09-06-2022 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 03/2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ακολουθεί το σχετικό βιντεο:

6η/2022 Τακτική Δια ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.