Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

14η/2022 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

14η/2022 Τακτική Δια Ζώσης  Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

(πραγματοποιηθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 & ώρα 18:30 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια»,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος)

 

Στην δια ζώσης Συνεδρίαση παραβρέθηκαν εννέα (9 μέλη), από το σύνολο των έντεκα(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

2.

Μπίκος Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος   πλειοψηφίας)

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

3.

Κωστοπούλου Μαρία(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

4.

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος   πλειοψηφίας)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη Συνεδρίαση

5.

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

αν και καλέστηκαν νόμιμα

6.

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

7.

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

 

8.

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

 

9.

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

 

 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 11 θεμάτων της Η.Δ.και του ενός Ε.Η.)

ο Προϊστάμενος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Τσερανίδης Νεκτάριος (συνεισηγητής του 2ου θέματος της Η.Δ.)

           

Απόσπασμα από τα πρακτικά της 14ης /2022 Τακτικής Συνεδρίασης (Δια Ζώσης) που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος, στα Κουφάλια. Για όλα τα θέματα, τήρησε πρακτικά η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Γραμματέας του Δ.Σ. κα Τρυφινοπούλου Ελένη.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

- Η κα Κωστοπούλου Μαρία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3ου θέματος της Η.Δ. και δεν επανήλθε έως την λήξη της.

-Ο κος Τσερανίδης Νεκτάριος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 4ου θέματος της Η.Δ. και δεν επανήλθε έως την λήξη της.

 

Α. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το έτος 2023».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το έτος 2023».

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και κος Τσερανίδης Νεκτάριος , Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Θέμα 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή των συμφωνηθέντων ποσών του υπ’αριθμ. 78/2022 πρακτικού εξώδικης επίλυσης εργατικής διαφοράς άρθρου 214 Α ΚΠολΔ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 4o: «Καθορισμός τρόπου επιστροφής στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών 12 υπαλλήλων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11796/2022 απόφαση του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε ως εφετείο».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση δαπανών πάγιου χαρακτήρα και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί  στον   προϋπολογισμό έτους 2022 μετά από αναμόρφωση»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ6ο: «Συγκρότηση Επιτροπών της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Θέμα 7o: «Έγκριση Απόσυρσης Υπηρεσιακού Οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΚ7618»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του υποέργου 1: " Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας ” της πράξης με κωδικό ΟΠΣ5003925, (Αρ. Μελ. 03 / 2013)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 9o: «Έγκριση της υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Χαλκηδόνος για την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και Δήμου Χαλκηδόνος για την εκτέλεση του έργου ΄΄Αντικατάσταση παλαιάς υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 10o: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 37/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για τις Μηχανουργικές εργασίες για επισκευές και συντηρήσεις δικτυών ύδρευσης – αποχέτευσης ακάθαρτων (Ε.Ε.Λ.) και δικτυών όμβριων υδάτων, έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 11o: «Έγκριση γενομένων δαπανών μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2022».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΡΧΕΙΟ ΗΧΟΥ: