Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

2η/2023 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

2η/2023 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

  πραγματοποιηθηκε την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 & ώρα 18:30 μ.μ.,

στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος

(Αριθμ. πρωτ.Πρόσκλησης: 111/12-01-2023)

 

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν, εννέα (9) μέλη, από το σύνολο των έντεκα(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

2

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

3

Μπίκος Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

4

Κωστοπούλου Μαρία (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

5

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

6

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

 

7

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

Δεν συμμετείχαν στη Συνεδρίαση

8

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

αν και καλέστηκαν νόμιμα

9

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

 
 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

- ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 16 θεμάτων της Η.Δ.)

 

Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων για το έτος 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών Π.Ο.Ε.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιου χαρακτήρα και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον   προϋπολογισμό έτους 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης της "Παροχής Υπηρεσίας Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξηςʺ ετών 2023-2024 (Μελέτη 31/2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες "Προμήθειας Γάλακτος Προσωπικού" έτους 2023 (Μελέτη 32/2022)

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης και Πετρελαίου Θέρμανσης για το έτος 2023 (Μελέτη 33/2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης της "Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα Λογισμικά Προγράμματα Τρίτωνʺ ετών 2023-2024(Μελέτη 34/2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 8ο :« Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης " Εργασιών με βυτιοφόρο μηχάνημα για τον καθαρισμό δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης " έτους 2023(Μελέτη 35/2022).»  Το θέμα αποσύρεται.

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης " Μηχανουργικών εργασιών για Επισκευή και Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης - αποχέτευσης ακάθαρτων (Ε.Ε.Λ.) και δικτύων όμβριων υδάτων " έτους 2023. (Μελέτη 37/2022)» Το θέμα αποσύρεται.

 Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2022 μελέτης με τίτλο "Ασφάλιστρα Οχημάτων και Μηχανήματος Έργου ʺ έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

 Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση της υπ’αριθμ. 39/2022 μελέτης για τη Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου, Μεταδιθειώδες Νάτριο, Πολυηλεκτρολύτη και Δοσομετρικών Αντλιών για το έτος 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2022 μελέτης και διάθεση πιστώσεων για τις "Χηµικές - Μικροβιολογικές Αναλύσεις και Έλεγχος Ραδιενεργών Ουσιών Νερού και Περιβαλλοντικών ∆ειγµάτων» ʺ έτους 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2022 μελέτης και διάθεση πιστώσεων για την " Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος στη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2022 μελέτης και διάθεση πιστώσεων για την Προμήθεια Εντύπων ʺ Λογαριασμών, Φακέλων, Αποδείξεων" και Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Εμφακέλωσης για το έτος 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου σε υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Θέμα 16o : «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 21/04-01-2023 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 07/2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ακολουθεί το ηχητικό αρχειο.