Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

8η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.-01 Ιουνίου 2023

8η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη , 01 Ιουνίου 2023 & ώρα 19:00 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

Κωστοπούλου Μαρία(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

2.

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος   πλειοψηφίας)

3.

Μπίκος Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

4.

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

5.

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

 

6.

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

Δεν παραβρέθηκαν αν και καλέστηκαν νόμιμα

7

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

 

8.

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 11 θεμάτων της Η.Δ. και του ενός Ε.Η.)

ο Προϊστάμενος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Τσερανίδης Νεκτάριος

         

 Για όλα τα θέματα, τήρησε πρακτικά η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Γραμματέας του Δ.Σ. κα Τρυφινοπούλου Ελένη.

 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

- Η κα Μπόσκογλου Γνωστοθέα προσήλθε μετά την ψήφιση του Ε.Η.Δ. και παρέμεινε έως την λήξη της.

- Ο κος Κορώνας Κωνσταντίνος αποχώρησε αμέσως μετά την ψήφιση του 7ου θέματος και δεν επανήλθε έως την λήξη της συνεδρίασης.

- Ο κος Τσερανίδης Νεκτάριος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος και δεν επανήλθε έως την λήξη της συνεδρίασης.

 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα:

«Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς την Δ.ΥΠ.Α (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) για αντικατάσταση επιδοτούμενου υπαλλήλου λόγω οικειοθελούς αποχώρησής του, στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/10, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»

 

Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022» Εισηγητής: κος Τσερανίδης Νεκτάριος, Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ Δ.Ε.Υ.Α Χαλκηδόνος

ΘΕΜΑ 2ο: «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος έτους 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017) για το έτος 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την ʺΔιενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ." και ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: [Εισήγηση της Επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο:«Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων» (Διακήρυξη 1401/31-03-2023-Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Σ/Α 189421), για λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της αντικατάστασης του φορέα «ΕΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (στου οποίου τις ικανότητες στηρίχτηκε ο οικονομικός φορέας και προσωρινός ανάδοχος «ΑΦΟΙ ΤΖΕΛΕΠΗ & ΣΙΑ ΟΕ»)   σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 2.2.8.1. της διακήρυξης περί «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» ].Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Κήρυξη άγονου και επανάληψη ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνας- Άδενδρου» (Διακήρυξη 1534/06-04-2023 -Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Σ/Α 189786) και λήψη απόφασης τρόπου εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2023 μελέτης για την "Προμήθεια Διαφόρων Αναλώσιμων Υλικών και Μικρών Εργαλείων Χειρός" έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2023 μελέτης για την "Εργασίες Επισκευής & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων Ύδρευσης" έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2023 μελέτης για τις " Υπηρεσίες παραμετροποίησης για μετάβαση σε καθεστώς πληρωμών λογαριασμών με κωδικούς ΔΙΑΣ RF" και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 10ο :« Έγκριση γενομένων δαπανών μηνός Απριλίου 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 11ο:« Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2204/25-05-2023 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 05/2023)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ακολουθουν οι αποφάσεις της 8ης/2023 Τακτικής Συνεδρίασης.