Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

10η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.-27 Ιουλίου 2023

10η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη , 27 Ιουλίου 2023 & ώρα 19:30 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οκτώ (8) από τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

2.

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

3.

Διαμαντής Διαμαντής (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

4.

Κωστοπούλου Μαρία(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

Τα παραπάνω μέλη δεν παραβρέθηκαν αν και καλέστηκαν νόμιμα

5.

Κορδονούρης Μενέλαος(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

6

Χατζηκυριακου Παυλος(Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

-Τον κο Μπίκο Βασίλειο αναπληροί ο κος

Διαμαντής Διαμαντής

7

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

8

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

-Τον κο Βαϊνά Ζήση αναπληροί ο κος Κορδονούρης Μενέλαος

 

 

 
 

 

-Τον κο Κορώνα Κωνσταντίνο αναπληροί ο

 

 

κος Χατζηκυριάκου Παύλος

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 14 θεμάτων της Η.Δ.)

         

 Για όλα τα θέματα, τήρησε πρακτικά η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Γραμματέας του Δ.Σ. κα Τρυφινοπούλου Ελένη.

 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

- Η κα Κωστοπούλου Μαρία προσήλθε πριν την συζήτηση και ψήφιση του 3ου θέματος της Η.Δ. και παρέμεινε έως την λήξη της συνεδρίασης.

- Ο κος Κορδονούρης Μενέλαος προσήλθε πριν την συζήτηση και ψήφιση του 5ου θέματος της Η.Δ. και παρέμεινε έως την λήξη της συνεδρίασης.

Θέματα ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών πάγιου χαρακτήρα και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον   προϋπολογισμό έτους 2023 μετά από αναμόρφωση.» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για επέκταση των συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο του επιχορηγούμενου προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/10, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για τέσσερις ωφελούμενους υπαλλήλους που απασχολούνται στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση χρηματικών καταλόγων Α΄ τετραμήνου» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το έργο: «Αντικατάσταση δεξαμενής χλωρίωσης & αγωγού εξόδου της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος», Υποέργου 2 της πράξης με κωδικό MIS 5004137» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση κάλυψης θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλη Δ.Ε.Υ.Α. στην Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2023 μελέτης για την ʺΠροµήθεια Ειδών Ένδυσης Προσωπικού" έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2023 μελέτης για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων.» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2023 μελέτης για την Παροχή υπηρεσιών σύνταξης μελέτης για προσδιορισμό χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσιών ύδρευσης και διάθεση πιστώσεων»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2023 μελέτης για την Προμήθεια καινούριων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και διάθεση πιστώσεων.» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: «.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2023 μελέτης για τις ʺΥδραυλικές εργασίες για αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσηςʺ και διάθεση πιστώσεων» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της υπ'αριθμ.5082/20-10-2022 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος και Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 454/17-07-2023 (ΑΔΑ Ψ4Ι046ΜΤΛ6-Δ9Υ) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. περί τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνας με τίτλο «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 13ο :« Έγκριση γενομένων δαπανών μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2023» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 14ο:« Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2940/20-07-2023 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 06/2023)» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ακολουθεί το ηχογραφημένο αρχείο της συνεδρίασης: