Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

11η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.-30 Αυγούστου 2023

11η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη , 30 Αυγούστου 2023 & ώρα 19:00 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν και έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος(Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

Κωστοπούλου Μαρία(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

2.

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

3.

Διαμαντής Διαμαντής (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

4.

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

5.

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

6.

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν αν και καλέστηκαν νόμιμα

 

 

 
 

 

 
 

 

Τον κο Μπίκο Βασίλειο αναπληροί ο κος Διαμαντής Διαμαντής

 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 9 θεμάτων της Η.Δ. και του ενός Ε.Η.)

ο Προϊστάμενος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Τσερανίδης Νεκτάριος

       

           

Για όλα τα θέματα, τήρησε πρακτικά η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Γραμματέας του Δ.Σ. κα Τρυφινοπούλου Ελένη.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: « Έγκριση αιτήματος συμπληρωματικής δαπάνης λόγω των αναθεωρήσεων τιμών για το έργο Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του Οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» στο πρόγραμμα ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄».

Θέματα ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφαση για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ'αριθμ.3013/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία και απορρίφθηκε η προσφυγή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ για την ακύρωση της οικ. 571980/13246/13.9.2021 απόφασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2022» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη νομικών μέτρων για αντίκρουση έφεσης του δήμου Χαλκηδόνος ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση της υπ’αριθμ.13367/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία κρίθηκε η με αριθμό καταχώρησης 19632/16017/10-12-2020 ανακοπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ κατά του υπ΄ αριθμ. 2286/2020 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Χαλκηδόνος» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην εργαζόμενο λόγω συνταξιοδότησης» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των πάγιων στοιχείων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2023 μελέτης με τίτλο "Ηλεκτρολογικές εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης" της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ετών 2023-2024 και διάθεση πιστώσεων» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2023 μελέτης με τίτλο "Εργασίες Επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. Κουφαλίων " της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο :« Έγκριση γενομένων δαπανών μηνός Ιουλίου 2023» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο:« Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3215/08-08-2023 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 07/2023)» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.