Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

13η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13ης/2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τακτική Συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιηθηκε την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 & ώρα 19:30 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν και έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος(Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

Κωστοπούλου Μαρία(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

2.

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος   πλειοψηφίας)

3.

Διαμαντής Διαμαντής(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

4.

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

5.

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

6.

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν αν και καλέστηκαν νόμιμα

 

 

 
 

 

 
 

 

Τον κο Μπίκο Βασίλειο αναπληροί ο κος Διαμαντής Διαμαντής

 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 9 θεμάτων της Η.Δ.)

ο Προϊστάμενος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Τσερανίδης Νεκτάριος

       

           

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

-Η κα Βλαχάκη Μαρία παραβρέθηκε στην Συνεδρίαση αλλά αποχώρησε πριν την έναρξή της και ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στην απαρτία.

-Ο κος Κορώνας Κωνσταντίνος αποχώρησε από την Συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7ου θέματος. Ψήφισε θετικά στο 8ο & 9ο θέμα και κατέθεσε την ψήφο του παρουσία όλων.

Ο κος Τσερανίδης Νεκτάριος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια του 8ου θέματος.

Θέματα ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτημα έγκρισης δαπάνης νομικής υποστήριξης και νομικής εκπροσώπησης για την υπόθεση που αφορά στην αντίκρουση έφεσης του δήμου Χαλκηδόνος ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση της υπ’αριθμ.13367/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία κρίθηκε η με αριθμό καταχώρησης 19632/16017/10-12-2020 ανακοπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ κατά του υπ΄ αριθμ. 2286/2020 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Χαλκηδόνος»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση για την υπόθεση που αφορά στην αντίκρουση έφεσης του δήμου Χαλκηδόνος ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση της υπ’αριθμ.13367/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία κρίθηκε η με αριθμό καταχώρησης 19632/16017/10-12-2020 ανακοπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ κατά του υπ΄ αριθμ. 2286/2020 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Χαλκηδόνος)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του συμπληρωματικού δανείου από το Τ.Π. & Δ. για το έργο με τίτλο «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 4040/08-09-2023 (ΑΔΑ ΨΠΚΓ7ΛΛ-5ΡΩ) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας - Β΄Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5003925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 5ο: «Παραλαβή και έγκριση μελέτης προσδιορισμού χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσιών ύδρευσης για το έτος 2022» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος»» (Αρ. Μελ. 136 / 2019)» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 7ο: «Εγκριση γενομένων δαπανών μηνός Αυγούστου 2023» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 8ο :« Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3790/21-09-2023 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 08/2023)» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο :« Αίτημα έγκρισης συμπληρωματικής δαπάνης λόγω των αναθεωρήσεων τιμών για το υποέργο με τίτλο ΄΄Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Αδένδρου΄΄ Α/Α 4 της πράξης ΄΄Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας – Β΄ Φάση΄΄ με κωδ. ΟΠΣ 5003925» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

θα ακολουθησουν οι αποφάσεις