Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων” της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία

“Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων”

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025

     Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (ΔΕΥΑΧ) προκηρύσσει τη διενέργεια

     ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

     «Χωματουργικές Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύων Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων».

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,

για τις υπηρεσίες με CPV 45520000-8 και 45233222-1 όπως αυτές προδιαγράφονται στο τεύχος του Διαγωνισμού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ίδια η ΔΕΥΑΧ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 119.895,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και για 24 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 189421 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στις διευθύνσεις: https://deya>ha.gr/ και www.promitheus.gov.gr.

 

Συνημμένα αρχεία:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_66ΜΩΟΚ6Ρ-ΧΕΜ-23PROC012407252

 

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ_23PROC012407868

 

3. ΜΕΛΕΤΗ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤ  ΒΛΑΒΩΝ  2023-24-25 _23REQ012257990

 

4. ΕΕΕΣ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ