Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΑΔΕΝΔΡΟΥΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2023-2024-2025

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΑΔΕΝΔΡΟΥ

            Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (ΔΕΥΑΧ) προκηρύσσει τη διενέργεια

     ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

     «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΔΕΝΔΡΟΥ»

ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2023-2024-2025.

       Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για τις υπηρεσίες με 90481000-2 (Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων) και 90513700-3 (Υπηρεσίες Μεταφοράς Ιλύος), όπως αυτές προδιαγράφονται στο τεύχος του Διαγωνισμού.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ίδια η ΔΕΥΑΧ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 189.600,00 € χωρίς ΦΠΑ.

       Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και για 24 μήνες. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 189786 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στις διευθύνσεις: https://deya>ha.gr/ και www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο στις εφημερίδες:

  • «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» Καθημερινή Εφημερίδα Θεσσαλονίκης
  • «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» Εβδομαδιαία Εφημερίδα Θεσσαλονίκης

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 25/04/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα : 15:00.

 

Συνημμένα:

1. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΟΦΑΛΙΩΝ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΔΕΝΔΡΟΥ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 2.1.3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

 

2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1531/06-04-2023 Περίληψη της Διακηρυξης

3. Η υπ' αριθμ. πρωτ.  1534/06-04-2023 Διακηρυξη

4. Η υπ' αριθμ. πρωτ.  985/09-03-2023, 08/2023, μελέτη με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνας- Άδενδρου "

5. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς