Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ TO ΕΤΟΣ 2021 ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Χαλκηδόνος,

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 39/2022 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.1069/1980 όπως ισχύει σήμερα, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου αυτής, για το έτος 2021 (τελικά παραδοτέα μια (1) έκθεση ελέγχου).

Δικαιούχοι συμμετοχής μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξίες. Οι υπηρεσίες θα αφορούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2021.Τόπος παροχής Υπηρεσιών θα είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος (οδός Εθνικής Αντίστασης-τέρμα, Χαλκηδόνα,Τ.Κ 57007).

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «'ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ» ΕΤΟΥΣ 2021 επί του οποίου πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η διενέργεια του ελέγχου θα γίνει σύμφωνα με το Ν.1069/1980 και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

1)Τα δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) & προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( εφόσον έχει εκδοθεί τρεις [3] μήνες πριν την υποβολή τους, αρθ. 43, παρ.7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4605/19). 
 • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό ( εφόσον έχει εκδοθεί τρεις [3] μήνες πριν την υποβολή τους, αρθ. 43, παρ.7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4605/19).
 • Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ( εφόσον έχει εκδοθεί τρεις [3] μήνες πριν την υποβολή τους, αρθ. 43, παρ.7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4605/19).
 • Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ( εφόσον έχει εκδοθεί τριάντα [30] ημέρες πριν την υποβολή του, αρθ. 43, παρ.7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4605/19).

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

 • Βεβαίωση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών.
 • Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχουν εκδοθεί εις βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο.
 • Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ή κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος , καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών με τους αναπληρωματικούς τους , που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου. 
 • Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας κατ’ ελάχιστο 3ετή εμπειρία σε διαχειριστικούς ελέγχους Ο.Τ.Α.,ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις να έχουν συνταχθεί μετά την ανακοίνωση για την υποβολή των δικαιολογητικών αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

2)Την οικονομική προσφορά.

.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα υποβληθούν έως και την Τρίτη, 24-5-2022 και ώρα 13.00 μ.μ στο γραφείο Πρωτοκόλλου, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος (οδός Εθνικής Αντίστασης - τέρμα, Χαλκηδόνα, Τ.Κ 57007). Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 

Η διενέργεια του ελέγχου, προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ(2.500,00€) πλέον Φ.Π.Α 24%,(σύνολο με Φ.Π.Α 3.100,00 €) θα γίνει με απευθείας ανάθεση, μετά από αξιολόγηση των προσφορών από τριμελή επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προφορά. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική καθαρή τιμή (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την πλήρη μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή υποχρεώσεων από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος (οδός Εθνικής Αντίστασης-τέρμα, Χαλκηδόνα,Τ.Κ 57007), και από τον επίσημο ιστότοπό της www.deyaha.gr.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                                                                            ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                

 

Ακολουθεί: Η σχετική Ανακοίνωση με ΑΔΑ  και  η μελέτη 11/2022

 

ΕΔΕΥΑ logo

 

Λάρισα 20 Απριλίου 2022

Δ/νση: Πατρόκλου 15, 412 22 Λάρισα                

Τηλ.:     2410 258261, 2410 258831

Εmail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web:     www.edeya.gr                                                                    

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη εκτάκτως, και λόγω της μεγάλης οικονομικής πίεσης που ασκείται στις Δ.Ε.Υ.Α. από την μη διαχειρίσιμη πλέον αύξηση του ενεργειακού τους κόστους, διαμαρτύρεται έντονα για την καθυστέρηση αντιμετώπισης της κατάστασης από την Πολιτεία, ενώ η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. πρώτη από όλους τους θεσμικούς φορείς ανέδειξε το πρόβλημα από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το Δ.Σ. της Ένωσης αναμένει με αγωνία τις αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργείων μετά και την παροχή από την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. όλων των στοιχείων που ζητήθηκαν κατά την σύσκεψη στις 5 Απριλίου με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο ενεργειακό πρόβλημα των Δ.Ε.Υ.Α. μερών τόσο από τα Υπουργεία όσο και από την Αυτοδιοίκηση.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ελπίζει ότι οι αποφάσεις αυτές θα δώσουν βιώσιμη λύση στο πρόβλημα του υπέρογκου ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. για το οποίο οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη. Αυτός, εξάλλου, είναι ο λόγος που δεν επιθυμούν να μεταφέρουν το κόστος στους πολίτες, διότι εκτός από το ότι υπηρετούν την κοινή ωφέλεια, θεωρούν ότι δεν είναι δίκαιο οι πολίτες εν μέσω γενικότερων ανατιμήσεων να αναλάβουν ένα κόστος που δεν τους αναλογεί. Για τους πολίτες, άλλωστε, ζήτησε και την μείωση του Φ.Π.Α. στο νερό από 13% στο 6%.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επαναλαμβάνει προς κάθε κατεύθυνση ότι για να γίνει διαχειρίσιμο το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει:

 • Να αυξηθεί αναδρομικά, από τον Ιανουάριο του 2022 όπως έγινε με άλλους κλάδους, η επιδότηση ώστε να καλυφθεί το κόστος που δημιουργήθηκε από την ρήτρα αναπροσαρμογής.
 • Να ρυθμισθούν τα χρέη προς τους παρόχους ενέργειας που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής για το διάστημα από Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο του 2021 για το οποίο δεν ίσχυε καμία επιδότηση.
 • Για τις Δ.Ε.Υ.Α., τους φορείς οι οποίοι επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημόσιου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, αλλά και τις Ενεργειακές Κοινότητες, που σχεδιάζουν έργα ΑΠΕ με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού να δίνεται προτεραιότητα στην αίτηση σύνδεσής τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ και να προβλέπεται η δέσμευση «χώρου» στο δίκτυο.
 • Να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις των Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και δράσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό την ιδιοκατανάλωση.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προσδοκά ότι η Πολιτεία σε εύλογο χρονικό διάστημα και με βάση όλες τις συζητήσεις που διεξήχθησαν και τις προτάσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., θα λάβει τις αποφάσεις που θα συμβάλουν στο να γίνει διαχειρίσιμο το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. και να αποκτήσουν οι Δ.Ε.Υ.Α. ενεργειακή αυτάρκεια. Σε διαφορετική περίπτωση, θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της για να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν καθαρό και υγιεινό νερό, προσιτό σε όλους, και καθαρό περιβάλλον.