Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ TO ΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Χαλκηδόνος,

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 19/2021 απόφαση (ΑΔΑΜ 21REQ008185983- ΑΔΑ ΩΘΕΔΟΚ6Ρ-240) του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.1069/1980 όπως ισχύει σήμερα, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου αυτής, για το έτος 2020 (τελικά παραδοτέα μια (1) έκθεση ελέγχου).

Δικαιούχοι συμμετοχής μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξίες. Οι υπηρεσίες θα αφορούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2020.Τόπος παροχής Υπηρεσιών θα είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος (οδός Εθνικής Αντίστασης-τέρμα, Χαλκηδόνα,Τ.Κ 57007).

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2020» επί του οποίου πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η διενέργεια του ελέγχου θα γίνει σύμφωνα με το Ν.1069/1980 και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

1)Τα δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) & προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( εφόσον έχει εκδοθεί τρεις [3] μήνες πριν την υποβολή τους, αρθ. 43, παρ.7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4605/19). 
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό ( εφόσον έχει εκδοθεί τρεις [3] μήνες πριν την υποβολή τους, αρθ. 43, παρ.7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4605/19).
  • Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ( εφόσον έχει εκδοθεί τρεις [3] μήνες πριν την υποβολή τους, αρθ. 43, παρ.7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4605/19).
  • Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ( εφόσον έχει εκδοθεί τριάντα [30] ημέρες πριν την υποβολή του, αρθ. 43, παρ.7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4605/19).

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

  • Βεβαίωση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών.
  • Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχουν εκδοθεί εις βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο.
  • Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ή κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος , καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών με τους αναπληρωματικούς τους , που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου. 
  • Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας κατ’ ελάχιστο 3ετή εμπειρία σε διαχειριστικούς ελέγχους Ο.Τ.Α.,ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις να έχουν συνταχθεί μετά την ανακοίνωση για την υποβολή των δικαιολογητικών αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

2)Την οικονομική προσφορά.

.Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα υποβληθούν έως και την Τετάρτη, 03-3-2021 και ώρα 13.00 μ.μ στο γραφείο Πρωτοκόλλου, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος (οδός Εθνικής Αντίστασης - τέρμα, Χαλκηδόνα, Τ.Κ 57007). Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 Η διενέργεια του ελέγχου, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ(3.000,00€) πλέον Φ.Π.Α 24%,(σύνολο με Φ.Π.Α 3.720,00 €) θα γίνει με απευθείας ανάθεση, μετά από αξιολόγηση των προσφορών από τριμελή επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προφορά. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική καθαρή τιμή (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την πλήρη μελέτη (καντε κλικ για παραλαβή) με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή υποχρεώσεων από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος (οδός Εθνικής Αντίστασης-τέρμα, Χαλκηδόνα,Τ.Κ 57007),από τον επίσημο ιστότοπό της www.deyaha.gr ή να την αναζητήσουν στο διαδικτυακό τόπο http://www.promitheus.gov.gr με τον μοναδικό κωδικό – ΑΔΑΜ 21REQ007979523.

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                                                           ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ        

 Σχετικά αρχεία:

1.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.  ΜΕΛΕΤΗ 01/2021