Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΧ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΕΤΗ 2023-2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΧ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΕΤΗ 2023-2024)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος , για την κάλυψη των αναγκών της, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.»

Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα, του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/2006) και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 2010), και θα γίνει με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.750,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-00-99   τους προϋπολογισμούς της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος, οικ. ετών 2023 και 2024.

Το δικαίωμα συμμετοχής , τα προσόντα , οι υποχρεώσεις του ιατρού εργασίας και οι όροι διενέργειας της υπηρεσίας αναφέρονται στην συνημμένη 01/2023 μελέτη της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σχετική προσφορά για την αναφερόμενη υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ/νση: Τέρμα Εθν. Αντίστασης, ΤΚ 57007, Χαλκηδόνα).

Διευκρινήσεις θα παρέχονται μέχρι την ως άνω αναφερόμενη μέρα και ώρα στο τηλ. 2391021113.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 4Ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και η αριθμ. 01/2023 μελέτη θα τοιχοκολληθούν στο πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, θα σταλούν στον  Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης  καθώς και στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και στου Δήμου Χαλκηδόνος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: