Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Νέα - Ανακοινώσεις

 Σας ενημερώνουμε ότι η κατασκευή του Αποχετευτικού Δικτύου ακαθάρτων στην Δ.Κ. Γέφυρας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με την υποδοχή των λυμάτων ακαθάρτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου το δίκτυο παραδίδεται προς άμεση χρήση, με τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος.

Για το λόγο αυτό, η ΔΕΥΑΧ σας γνωστοποιεί ότι από σήμερα 26/01/2021 θα αποστέλλεται επιστολή στον εκάστοτε χρήστη του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Γέφυρας ώστε να προσέλθει εις την υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ να υποβάλει το αίτημα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και να καταβάλλει το τέλος σύνδεσης.

θα πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία του υποκαταστήματος Αγίου Αθανασίου της ΔΕΥΑΧ, επί της Ιωάννη Μεταξά 39 (αρμόδιος υπάλληλος: Παλιανιώτης Γεώργιος), για την υποβολή αίτησης σύνδεσης των ακινήτων σας με το δίκτυο αποχέτευσης και την καταβολή του τέλους σύνδεσης, εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της επιστολής –πρόσκλησης που θα σας επιδοθεί από την υπηρεσία.Σύμφωνα με τον Ν. 1069/80, αρθ. 16, παρ. 2 "Δια την σύνδεσιν της εσωτερικής εγκαταστάσεως αποχετεύσεως των ακινήτων μετά του δικτύου υπονόμου, ορίζεται προθεσμία τριάκοντα ημερών από της     περατώσεως της κατασκευής της εξωτερικής διακλαδώσεως (παροχή), μετά την πάροδον της οποίας άρχεται η υποχρέωσις καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου".

Σημειώνεται ότι η σύνδεση κάθε ακινήτου, με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την παραγ.2 του άρθρου 4 του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος και γίνεται δε στη διακλάδωση που έχει κατασκευαστεί από την ΔΕΥΑΧ, εκτός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου.Στην ιδιοκτησία σας και σε τμήμα που είναι εύκολα επισκέψιμο από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ, τοποθετείται μηχανοσίφωνας και δικλείδα με προστασία αντεπιστροφής. Η δαπάνη της σύνδεσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη άτομο.

Μετά το πέρας των εργασιών της φυσικής σύνδεσης του ακινήτου, ο αιτών υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία για την ολοκλήρωση των εργασιών Η σύνδεση ΠΡΙΝ την καταβολή του τέλους σύνδεσης είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εκτός της επιβολής προστίμου, διώκεται ποινικά.

Κοινοποιήθηκε από το Υπ. Εσωτερικών η νέα εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/2021 σχετικά με τη λειτουργία του Δημοσίου μετά και την έκδοση της Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/8.1.2021 ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

 


 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Κοινοποιήθηκε από το Υπ. Εσωτερικών η νέα εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/2021 σχετικά με τη λειτουργία του Δημοσίου μετά και την έκδοση της Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/8.1.2021 ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

Στις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 1 του άρ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπονται εκ νέου τα εξής:

«1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας:

Α/Α

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(...)

2.

Δημόσιες υπηρεσίες

• Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.


• Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.


• Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.


• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.


• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.


• Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.


• Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.Τα ως άνω προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία είναι τα ίδια ακριβώς που ίσχυαν με τις προηγούμενες σχετικές ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5486, ΦΕΚ Β' 5350) επεκτείνονται ως τις 18-1-2021 και ώρα 6.00. Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής:

• Ως προς τις βεβαιώσεις κίνησης, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε έκδοση νέων βεβαιώσεων για το χρονικό διάστημα ισχύος των σχετικών μέτρων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ΚΥΑ και βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί σχετικώς με τις προηγούμενες σχετικές με το θέμα εγκυκλίους.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σε συνέχεια της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020 εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι για το τρέχον έτος και μετά τη λήξη της περιόδου των διακοπών των εκπαιδευτικών δομών, είναι επιτρεπτή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού ή εναλλακτικώς η χρήση μειωμένου ωραρίου έως 25%, εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των εν λόγω διευκολύνσεων και ανάλογα με τον χρόνο έναρξης και τον τρόπο λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών.

Κατόπιν της επανεκκίνησης της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, υπενθυμίζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020.